tennguoidepnhat.net
Phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo quan niệm của Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người sáng lập ra Đảng ta. Trong quá trình rèn luyện, dẫn dắt Đảng ta lãnh đạo phong trào cách mạng, Người rất quan tâm đến việc truyền bá, giảng dạy và học…