tennguoidepnhat.net
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với bản lĩnh của một đảng cách m…