tennguoidepnhat.net
Tình cảm Bác Hồ dành cho phụ nữ Việt Nam
“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” – Hồ Chí Minh Bác Hồ và đại biểu phụ nữ dân tộc ít người tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần th…