tennguoidepnhat.net
Làm gương và nêu gương – cốt lõi trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh không bàn nhiều về đạo đức dưới dạng lý thuyết, mà chủ yếu nói về thực hành đạo đức bằng cách làm gương và nêu gương. Bài học đó có ý nghĩa …