tennguoidepnhat.net
Tấm gương tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ: “Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho cô…