tennguoidepnhat.net
Những cái tốt đẹp của nền vǎn minh Pháp (17-6-1924)
Trong cuộc thảo luận về vấn đề đại diện của dân bản xứ các thuộc địa tại Quốc hội Pháp, ông Pôn Tápponniê đã phát biểu ý kiến ở Hạ nghị viện như sau: “Nước Pháp vốn hào hiệp và đức khoan nhân của n…