tennguoidepnhat.net
Những thảm hoạ của nền vǎn minh
Bất lực không đánh nổi ông Đề Thám, không sao giết được ông bằng thuốc độc cũng không trừ được ông bằng cốt mìn, người ta bèn đào mả cha mẹ ông, đem hài cốt vứt xuống sông. Sau những cuộc biểu tình…