tennguoidepnhat.net
Chủ nghĩa thực dân bị lên án (28-10-1924)
KINH NGHIỆM Ở CHÂU PHI XÍCH ĐẠO THUỘC PHÁP Chế độ thực dân Pháp đã “thu được”… nhiều thất bại. Không phải chỉ có chúng tôi mới nhận thấy như thế. Nhân một cuộc thất bại đặc biệt thảm hại, tờ Le Tem…