tennguoidepnhat.net
Sự nhượng quyền và những kẻ được nhượng quyền
Sau khi bị binh lính bắn phá và chém giết, Đông Dương lại bị bọn cá mập thực dân cướp bóc đến tận xương tuỷ. Việc cướp bóc đê tiện ấy gọi theo tiếng thực dân là đồn điền. Trong cuộc chiến tranh xâm…