tennguoidepnhat.net
Dự thảo nghị quyết về chủ nghĩa cộng sản và các thuộc địa (12-1921)
Đại hội lần thứ II của Quốc tế Cộng sản họp vào tháng 8-1920 đã tuyên bố trong những luận cương của Đại hội về những vấn đề thuộc địa rằng: “Đại chiến ở châu Âu và những kết quả của nó đã chỉ…