tennguoidepnhat.net
Chương IV – Cách tiến công, tập kích
Du kích bao giờ cũng tiến công. Có 2 cách tiến công, một là tập kích, hai là phục kích. TẬP KÍCH Muốn tập kích được thắng lợi phải chuẩn bị rất bí mật và chu đáo, lúc tiến đánh phải nhanh chóng và …