tennguoidepnhat.net
Tặng cháu Nông Thị Trưng 1944
Vở này ta tặng cháu yêu ta, Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là. Mong cháu ra công mà học tập, Mai sau cháu giúp nước non nhà. Nǎm 1944 In trong sách: Hồ Chí Minh, Thơ, Nxb Vǎn học, Hà Nội, 1970, tr. 47. …