tennguoidepnhat.net
Trả lời các nhà báo về lời tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Tơruman
Cứ xét 12 điểm chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ này, thì đều có ý nghĩa công minh chính trực cả, nhưng riêng nǎm điểm có quan hệ mật thiết với các dân tộc nhược tiểu trên thế giới. Điểm thứ nhất: &#…