tennguoidepnhat.net
Phát biểu tại Đại hội đại biểu thanh niên Hà Nội
Các anh em nếu đến đây để đợi nghe một bài diễn vǎn bóng bảy, hoa mỹ thì các anh em sẽ thất vọng. Những lời tôi nói với anh em sẽ chỉ rất giản dị, rất thiết thực. Tôi sẽ không khen ngợi anh em, mà …