tennguoidepnhat.net
Thư gửi anh chị em giáo viên bình dân học vụ Hồng quân với Liên Xô
Anh chị em yêu quý, Chương trình của Chính phủ ta là làm thế nào cho toàn quốc đồng bào ai cũng có ǎn, có mặc, có học. Vậy nên khẩu hiệu của chúng ta là: 1. Tǎng gia sản xuất. 2. Chống nạn mù chữ. …