tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với các uỷ viên tuyên truyền các tỉnh Bắc Bộ
Các báo và các ban tuyên truyền nên hướng dẫn lòng yêu nước và chí cương quyết cố giành độc lập hoàn toàn của đồng bào một cách ôn hoà, bình tĩnh, có lợi cho ngoại giao. Hơn nữa cần phải giải thích…