tennguoidepnhat.net
Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XXXI)
Đô Đốc Muselier đến thǎm Chủ Tịch – đi thǎm bà Andrée Violis, Giáo sư Langevin – ông Max André thết tiệc Hồ Chủ Tịch Ngày 31 tháng 7 11 giờ, có Đô đốc Muselier đến thǎm Cụ Chủ tịch. Đô …