tennguoidepnhat.net
Nhận thức rõ để hành động tốt hơn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không chỉ là dịp để chúng ta thống nhất đánh giá kết quả bước đầu sau gần 4 năm thực hiện Cuộc vận động,…