tennguoidepnhat.net
Thư gửi các cháu thiếu nhi
Cùng các cháu nhi đồng và thiếu niên yêu quý, Bác đi Pháp mấy tháng. Nhớ các cháu luôn luôn. Chắc các cháu cũng luôn luôn nhớ Bác. Khi Bác về đến Tổ quốc, từ Hải Phòng đến Hà Nội, các cháu mang nha…