tennguoidepnhat.net
Điện gửi ông M.Hêtơrích
Gửi ông Hêtơrích thân mến, Tôi vừa đọc lướt cuốn sách “Độc lập” của ông. Ngoài một vài điều cân nhắc, tôi phải nói rằng cuốn sách đó là khách quan và chân thật. Khi nói về Việt Minh và …