tennguoidepnhat.net
Thư gửi Thống chế Tưởng Giới Thạch
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 nǎm 1945 Thưa Ngài Thống chế Tưởng Giới Thạch, Nhờ Ngài Bộ trưởng 1 Trần (Chen) chuyển giúp Thưa Ngài, Chúng tôi trân trọng thưa với Ngài rằng, chúng tôi – Hồ Chí Min…