tennguoidepnhat.net
Thư gửi anh em Hoa kiều
Cùng anh em Hoa kiều, Hơn 80 nǎm Việt Nam mất nước, bà con Hoa kiều bị Pháp áp bức, chẳng thiếu cách gì. Nào giấy nhập khẩu, nào thuế kiều cư, kể sao cho xiết. Nay, thực dân Pháp gây cuộc chiến tra…