tennguoidepnhat.net
Thư gửi Tướng Lơcléc (1-1-1947)
Kính gửi Đại tướng, thân hữu, Ngài là một đại quân nhân và một nhà đại ái quốc. Ngài đã chiến thắng và chiến thắng anh dũng kẻ xâm lǎng nước ngài. Đó là một điều mà thiên hạ – trước hết là ng…