tennguoidepnhat.net
Thư gửi ông Cù Huy Cận (5-1-1947)
Chú Cận, Đã lâu không gặp chú, nhớ lắm. Nay có việc cần. Chú phải về ngay. Về đến thì tìm gặp Nam gấp. Công việc trong đó, giao lại cho chú Nhân. Tôi gửi lời thǎm tất cả đồng bào trong ấy. Chờ chú.…