tennguoidepnhat.net
Thư gửi Bộ trưởng Mutê (3-1-1947)
Kính gửi Bộ trưởng Mutê, Uỷ viên của Chính phủ Pháp, Tôi lấy làm vui mừng được biết ngài tới Hà Nội. Xin có lời chào mừng ngài, vì ngài vừa là bạn cũ, vừa là đại diện cho nước Pháp mới, vừa là sứ g…