tennguoidepnhat.net
Quyết nghị của cuộc liên tịch Hội nghị các chính đảng ngày 23-2-1946
1- Thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến: Sau những cuộc liên tịch hội nghị đại biểu các chính đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần chủ toạ, toàn thể nghị quyết thành lậ…