tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh toàn tập – Chú thích và bản chỉ dẫn tên người
CHÚ THÍCH 1. Tuyên ngôn Độc lập: Ngày 2-9-1945, tại Vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập do Người khởi thảo, tuyên bố trước đồn…