tennguoidepnhat.net
Thư khen ngợi các chiến sĩ bị thương và sự tận tâm của các y sĩ, khán hộ, cứu thương (8-1-1947)
Cùng các nam nữ chiến sĩ bị thương , Tôi tiếp được nhiều thơ nam nữ chiến sĩ bị thương, hǎng hái hứa với tôi rằng: hễ vết thương khỏi, thì lại xin ra mặt trận. Lòng yêu nước, chí kiên quyết của các…