tennguoidepnhat.net
Thư gửi Giám mục Lê Hữu Từ (1-2-1947)
Gửi cụ Giám mục Lê Hữu Từ Thưa cụ, Tôi cảm ơn thơ cụ ngày 11-1-47. Vì giao thông hơi khó, đến nay mới trả lời được, xin cụ miễn thứ. Trong Hiến pháp ta đã định rõ: Tín ngưỡng tự do. Nếu ai làm sai …