tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào thiểu số Thanh Hoá (21-2-1947)
Cùng đồng bào yêu quý, Tôi đến thǎm Thanh Hoá, tôi định lên thǎm đồng bào, nhưng có việc gấp phải trở về ngay, chưa lên được. Tôi lấy làm tiếc. Lần sau tôi sẽ lên thǎm đồng bào. Lúc này toàn thể qu…