tennguoidepnhat.net
Công an thành phố Hải Phòng báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Công an thành phố Hải Phòng báo công dâng Bác Sáng 17 tháng 7 năm 2012, 150 đại biểu xuất sắc Công an thành phố Hải Phòng rất vinh dự, tự hào, xúc động được thay mặt trên 5000 cán bộ,…