tennguoidepnhat.net
Trả lời ông Vaxiđép Rao, thông tín viên hãng Roitơ (5-1947) (1)
Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết sau 5 tháng tranh đấu giành độc lập, về phía Việt Nam đã lợi và đã thiệt những gì về phương diện chính trị cũng như về phương diện quân sự? Xin Chủ tịch cho biết ý kiến v…