tennguoidepnhat.net
Thư gửi ông Vũ Đình Huỳnh (10-3-1947)
Cùng đặc phái viên Huỳnh, 1- Chú nói với UBHC tỉnh: gọi làng Vạn Hải (!) cho họ đảm bảo 4 người còn bị giữ lại trong đám 7 người về án sát nhân. Bảo làng làm giấy cam đoan, bao giờ Chính phủ xét hỏ…