tennguoidepnhat.net
Người cán bộ không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta thấy nổi bật lên tư tưởng lớn vì con người và sự chăm lo cho hạnh phúc của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao vai trò và vị trí của con người. …