tennguoidepnhat.net
Thư gửi ông Đinh Công Niết (1-7-1947)
Ngày 1 tháng 7 nǎm 1947 Gửi ông Đinh Công Niết, Chủ tịch châu Lương Sơn, Tôi thay mặt Chính phủ, gửi lời khen ông đã tận tâm làm việc kháng chiến, và đã kêu gọi đồng bào Lương Sơn hǎng hái tham gia…