tennguoidepnhat.net
Người tuyên truyền và cách tuyên truyền (26-6-1947) (1)
Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền. Thí dụ tuyên tr…