tennguoidepnhat.net
Trả lời các nhà báo (19-8-1947)
Hỏi: Thưa Cụ, có tin đồn rằng Cao uỷ Bôlae phái đại biểu đến yết kiến Cụ, bàn về vấn đề điều đình, tin ấy có đúng không? Trả lời: Không. Có lẽ vì người ta sực nhớ lại việc giáo sư P.Muýt thay mặt C…