tennguoidepnhat.net
Điện vǎn gửi Hội nghị bình dân học vụ khu XII (6-8-1947) (1)
Từ ngày kháng chiến, tuy hoàn cảnh khó khǎn, nhưng bình dân học vụ vẫn hǎng hái tiến hành, thế là tốt lắm. Tôi rất mong khu XII cố gắng, lấy kinh nghiệm của các khu khác, nhập với sự sốt sắng của m…