tennguoidepnhat.net
Trả lời báo Độc lập về việc Chính phủ mở rộng (28-8-1947)
Hỏi : Lần này là lần đầu tiên từ khi chính thể Dân chủ Cộng hoà thành lập, chúng tôi nhận thấy trong Chính phủ có một vị quan lại cũ tham dự. Vậy xin Chủ tịch cho biết rõ chính sách của Chính phủ đ…