tennguoidepnhat.net
Trả lời các nhà báo (19-12-1947)
1- Hỏi: Xin Chủ tịch cho ý kiến của Chủ tịch về kinh nghiệm trong một nǎm kháng chiến toàn quốc vừa qua, về phía bên Pháp và phía bên Việt Nam. Trả lời : Trong một nǎm kháng chiến vừa qua, về phía …