tennguoidepnhat.net
Thư khen ngợi hai cụ già du kích Kiến An (21-10-1947)
Kính gửi hai cụ, Hai cụ thật xứng đáng với tổ tiên oanh liệt của ta, các phụ lão đời Trần đời Lê, chẳng những kêu gọi con cháu, mà tự mình hǎng hái tay chống gậy, tay cầm dao giết giặc cứu nước. Ng…