tennguoidepnhat.net
Thư gửi toàn thể bộ đội khu II và khu III (24-2-1948)
Tôi rất vui lòng được Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy báo cáo rằng: tất cả binh sĩ trong các bộ đội ở khu III và khu II nay đều biết đọc và biết chữ quốc ngữ. Thế là tốt lắm. Đó là một thắng lợi t…