tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào xã Duyên Trang, huyện Tiên Hưng, Thái Bình (13-11-1947)
Tôi nhận được báo cáo rằng sau kỳ thi ngày 6-9 nǎm nay, toàn dân xã Duyên Trang từ tám tuổi trở lên đều thoát nạn mù chữ. Về mặt vǎn hoá, đó là một cuộc đại thắng lợi của dân ta, nhất là cho đồng b…