tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào và chiến sĩ khu III (19-12-1947)
Trong cuộc kháng chiến toàn quốc ở Bắc Bộ, khu III là khu đầu tiên ra đương đầu với quân địch. Vì vậy, mà đồng bào và chiến sĩ khu III chịu hy sinh cực khổ hơn hết. Cũng vì vậy, mà mọi việc khu III…