tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi nhân kỷ niệm một nǎm kháng chiến toàn quốc (19-12-1947)
Hỡi đồng bào toàn quốc, Hỡi toàn thể tướng sĩ Vệ quốc quân, dân quân, du kích, Thấm thoắt toàn quốc kháng chiến đã chẵn một nǎm và kháng chiến ở miền Nam đã 27 tháng. Từ ngày đầu, bọn quân phiệt th…