tennguoidepnhat.net
Gửi các đồng chí lên đường (2-1948) (1)
Một, chúc các đồng chí đi đường, chân cứng, đá mềm, thuận buồm xuôi gió. Hai, các đồng chí đi đường sẽ cực khổ, công tác sẽ khó khǎn. Các đồng chí phải đem toàn tinh thần và nghị lực của thanh niên…