tennguoidepnhat.net
Điện vǎn gửi linh mục Lê Vǎn Yên (Bắc Ninh) (3-1948)
Thưa ngài, Tôi rất vui lòng được UBKC Khu XII báo cáo rằng: Ngoài sự làm tròn nhiệm vụ một uỷ viên trong UBKC tỉnh Bắc Ninh, ngài đã luôn luôn ra sức củng cố tinh thần đại đoàn kết giữa đồng bào lư…