tennguoidepnhat.net
Điện gửi Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Bộ (21-6-1948)
(Chuyển xã Giới Xuân, Gia Định) Ngày 21 tháng 6 nǎm 1948 120/KT5 Tôi gửi lời thân ái khen đồng bào xã Giới Xuân đã thanh toán nạn mù chữ và tôi mong các xã khác sẽ cố gắng bắt chước xã Giới Xuân. C…