tennguoidepnhat.net
Thư khen ông Tôn Thất Phùng (24-8-1948)
Tôi rất vui lòng nhân danh tôi và Chính phủ, khen ngợi ông Tôn Thất Phùng, nhân viên hoả xa, đã chế được một thứ thuốc sốt rét. Thế là ông đã lập được công trong thi đua ái quốc. Đồng thời tôi cũng…