tennguoidepnhat.net
Thư khen ông Hương Tề (6-1948)
Nhờ Bộ trưởng Bộ Thương binh chuyển (giao ông Hương Tề) Cảm ơn ông đã biếu tôi gói thuốc bổ (tôi chưa biết cách dùng). Trong cuộc thi đua ái quốc, tôi mong rằng ông sẽ cố gắng tìm thêm các thứ thuố…